Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2019/2020 pełni Alina Borzym – pedagog szkolny

1

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Rzecznik Praw Ucznia to osoba, której rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel oraz nauczyciel - uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w działaniach edukacyjno - wychowawczych.

 

 

2

TRYB POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH RYZYSOWYCH

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 

 

3

ZADANIA I ROLA RZECZNIKA

  • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły,

  • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną,

  • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

 

 

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony  młodego człowieka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także całego zespołu - grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.

Profilaktyka uzależnień od różnych środków psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, narkotyków) jest prowadzona w polskich szkołach od blisko 20 lat. Uczestniczą w niej również rodzice. Jednak rynek narkotykowy się zmienia, pojawiają się nowe substancje, toteż trzeba aktualizować nasza wiedzę.

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika objęte są tajemnicą zgodnie z etyką   zawodową nauczyciela.

 

 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.